od 1933 r.

Stowarzyszenie
Elektryków
Polskich


Biuro Badawcze ds. Jakości

ul. M. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa

Certyfikacja / Certyfikat CCA (NTR)

Nowości

Protokół z postępowania 02/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Protokół z postępowania 01/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Zapytanie ofertowe - 02-2017

  Postępowanie nr: 02/2017 Warszawa, dn.10 ...

więcej >>

Certyfikat CCA (NTR)

Europejski system badań i certyfikacji, określany jako CCA (CENELEC Certification Agreement) bazuje na zasadzie wzajemnego uznawania przez jego członków wyników badań i certyfikatów w celu uzyskania krajowego certyfikatu. Członkami porozumienia mogą być jednostki certyfikujące (i ich laboratoria) z krajów CENELEC lub stowarzyszonych. Aktualnie w skład porozumienia CCA wchodzi 26 jednostek certyfikujących wyroby wraz z towarzyszącymi im laboratoriami badawczymi z 23 krajów UE i EFTA.

Systemem CCA objęte są wyroby elektryczne niskiego napięcia (wchodzące w zakres dyrektywy LVD), w szczególności sprzęt powszechnego użytku, dla których istnieją normy EN/HD.

System CCA ukierunkowany jest na ograniczanie barier w międzynarodowej wymianie handlowej, wynikających ze zróżnicowanych często krajowych certyfikacji.

Podstawowym dokumentem porozumienia jest Permanent Document CCA 210, pierwsze wydanie z 1968; zaktualizowany i rozszerzony w 1973, zmieniony w 1983 z załącznikami 1984, 1987, 1989 i 1995.

Wszystkie Jednostki Certyfikujące Wyroby oraz współpracujące z nimi laboratoria, uczestniczące w systemie CCA, podlegają jednolitej ocenie i akceptacji według zasad określonych przez CCA, gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług.

Wykaz jednostek biorących udział w porozumieniu CCA publikowany jest na stronie http://www.eepca.org/pays.php?soc=2.

W systemie CCA wydawane są Certyfikaty pod nazwą NTR (Notification of Test Results) będące dowodem, że reprezentatywna próbka wyrobu przeszła z wynikiem pozytywnym badania w celu wykazania zgodności z odpowiednią normą EN lub dokumentem HD.

Dokumenty do pobrania w zakładce Pliki do pobrania:
  • Ogólne zasady realizacji usług oraz warunki przeprowadzania badań i certyfikacji – informator
  • Wniosek
  • wykaz elementów i podzespołów zastosowanych w wyrobie wraz z podaniem certyfikatów obejmujących te podzespoły i odniesieniem do norm, według których zostały zaakceptowane;
Do wniosku należy załączyć:
  • wykaz elementów i podzespołów zastosowanych w wyrobie wraz z podaniem certyfikatów obejmujących te podzespoły i odniesieniem do norm, według których zostały zaakceptowane;
  • karty katalogowe;
  • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji - jeżeli są wymagane;
  • rysunki złożeniowe , schematy ideowe i montażowe;
  • próbki wyrobu w ilości określonej normą lub uzgodnionej z BBJ.

Mapa strony | Webmaster