od 1933 r.

Stowarzyszenie
Elektryków
Polskich


Biuro Badawcze ds. Jakości

ul. M. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa

Certyfikacja / Certyfikat CB

Nowości

Protokół z postępowania 02/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Protokół z postępowania 01/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Zapytanie ofertowe - 02-2017

  Postępowanie nr: 02/2017 Warszawa, dn.10 ...

więcej >>

Certyfikat CB

System badań i certyfikacji w ramach IECEE-CB Scheme (IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment and Components – CB Scheme), zwany w skrócie systemem IECEE-CB, bazuje na zasadzie wzajemnego uznawania przez członków tej międzynarodowej organizacji wyników badań i certyfikatów krajowych wydanych na podstawie oceny zgodności z normami IEC (lub ich krajowymi równoważnikami). Celem tego systemu jest umożliwienie uzyskania certyfikatu zagranicznego w każdej jednostce, która jest reprezentowana w tej organizacji, na podstawie sprawozdania z badań i certyfikatu uzyskanego w jednostce członkowskiej umiejscowionej w kraju producenta. Aktualnie w ramach systemu IECEE-CB działa 58 krajowych Jednostek Certyfikujących (NCB) z 45 krajów, wśród których jest BBJ.

System IECEE-CB ukierunkowany jest na ograniczanie barier w międzynarodowej wymianie handlowej, wynikających często ze zróżnicowanych wymagań i procedur krajowych systemów certyfikacji.

Wszystkie NCB oraz współpracujące z nimi laboratoria badawcze, uczestniczące w systemie IECEE-CB, podlegają jednolitej ocenie i akceptacji według zasad IECEE, gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług. Wykaz NCB i laboratoriów badawczych publikowany jest w Biuletynach IECEE oraz na stronie www.iecee.org. Tam też można znaleźć dokumenty zawierające podstawowe zasady systemu:

  • IECEE-01 IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE) - Basic Rules;
  • IECEE-02 Scheme of the IECEE for Mutual Recognition of Test Certificates for Electrotechnical Equipment and Components (CB Scheme) - Rules of Procedure.

System IECEE-CB bazuje na stosowaniu Certyfikatów CB będących dowodem, że reprezentatywna próbka wyrobu przeszła z wynikiem pozytywnym badania w celu wykazania zgodności z odpowiednią normą IEC.

Dokumenty do pobrania w zakładce Pliki do pobrania:

  • Ogólne zasady realizacji usług oraz warunki przeprowadzania badań i certyfikacji – informator;
  • Wniosek.

Do wniosku należy załączyć:

  • wykaz elementów i podzespołów zastosowanych w wyrobie wraz z podaniem certyfikatów obejmujących te podzespoły i odniesieniem do norm, według których zostały zaakceptowane;
  • karty katalogowe;
  • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji - jeżeli są wymagane;
  • rysunki złożeniowe , schematy ideowe i montażowe;
  • próbki wyrobu w ilości określonej normą lub uzgodnionej z BBJ.

Mapa strony | Webmaster