od 1933 r.

Stowarzyszenie
Elektryków
Polskich


Biuro Badawcze ds. Jakości

ul. M. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa

Certyfikacja / Certyfikat CE

Nowości

Protokół z postępowania 02/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Protokół z postępowania 01/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Zapytanie ofertowe - 02-2017

  Postępowanie nr: 02/2017 Warszawa, dn.10 ...

więcej >>

Certyfikat CE

Certyfikat CE, w przypadku wyrobów elektrycznych, wydawany przez BBJ na podstawie badań przeprowadzonych w Laboratorium Badawczym BBJ, stanowi uzupełniający składnik dokumentacji technicznej towarzyszącej deklaracji zgodności wymaganej dla potwierdzenia zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw UE.
Podstawę wydania przez BBJ certyfikatu CE stanowią zasadnicze wymagania dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących danego wyrobu.
Certyfikacja jest prowadzona w zakresie dyrektywy LVD oraz (jeżeli potrzeba) dyrektywy EMC.
BBJ nie podejmie się badań oraz certyfikacji jeżeli uzna się za niekompetentne w zakresie wyspecyfikowanym
przez Klienta.
Posiadaczem certyfikatu jest wnioskodawca.
Certyfikacja CE prowadzona jest w BBJ w systemie 1b, według Przewodnika PN-ISO/IEC 67.
Certyfikat CE wydawany jest bezterminowo. Ważność certyfikatu ustaje automatycznie, gdy jeden z dokumentów normatywnych stanowiących podstawę oceny przestanie być uznawany przez Komisję
Europejską za zharmonizowany z jedną z dyrektyw dotyczących danego (-ych) wyrobu (-ów).
Certyfikat CE dotyczy tylko firmy i wyrobów wymienionych w certyfikacie.

Dokumenty do pobrania w zakładce: Pliki do pobrania:
  • Ogólne zasady realizacji usług oraz warunki przeprowadzania badań i certyfikacji – informator;
  • Wniosek.
Do Wniosku należy załączyć:
  • wykaz elementów i podzespołów zastosowanych w wyrobie wraz z podaniem certyfikatów obejmujących te podzespoły i odniesieniem do norm, według których zostały zaakceptowane;
  • karty katalogowe;
  • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji – jeżeli są wymagane;
  • rysunki złożeniowe, schematy ideowe i montażowe;
  • próbki wyrobu w ilości określonej normą lub uzgodnionej z BBJ.
 

Mapa strony | Webmaster